Make your own free website on Tripod.com
andrius mamontovas (vokalas)
arnoldas lukoðius (klaviðai)
darius burokas (bosinë gitara)
algis kriðèiûnas (muðamieji)
Jie norëjo groti... Pradëjo nuo ketvirtos, o rimtà grupæ sukûrë deðimtoje klasëje : andrius mamontovas (vokalas) arnoldas lukoðius (klaviðai) darius burokas (bosinë gitara) algis kriðèiûnas (muðamieji)
Andrius prisimena:
"- Mûsø pradþia þavi paprastumu. Kaþkur gavome gitaros grifà. Ið trijø neobliuotø lentø sukalëme korpusà: skambindamas galëjai ásivaryti rakðtá... Uþtempëme stygas, pritaisëme iki tol jau daugybæ kartø spëjusius sulûþti garso reguliavimo átaisus. Korpusas nebuvo nei apklijuotas, nei kokiais varþtais pritvirtintas: colinës vinys paprasèiausiai kyðojo, uþlenktos kitoje pusëje..."
Muzika jie kûrë patys, eiliø ieðkojo svetimø. Vienai dainai paëmë A.Baltakio eilëraðtá "Sunki muzika". Po to net grupë metus taip vadinosi. Repetavo mokykloje:
"- Kaip tik mokykla mums buvo suteikusi visas sàlygas repeticijoms. Be to, vaikø klubas davë aparatûrà..."
Jie koncertuoja nedideliuose mokykliniuose ir studentiðkuose vakarëliuose:
"- Berods aðtuntoje klasëje pradejom rengti pankroko koncertus. Mûsø mokykloje vyravo gan demokratiðka atmosfera. Koncerto iðvakarëse surepetuodavome keletà daineliø pagal tekstus ið vaikiðkø knyguèiø ir jau kità dienà, uþlipæ ant scenos, krësdavome aibes nesàmoniø. Visiems bûdavo linksma. Kartà mûsø pasirodymas buvo pernelyg dûkus: iðdrásome pasityèioti ið mokyklos uniformos - apsivilkome jà iðvirkðèia. Po koncerto direktoriaus pavaduotoja "atskaitë moralà".Ðià dienà mums buvo labai gëda. Gráþome namo raudoni kaip burokai. Nesàmones daryti þavu, taèiau tàdien pagalvojom, kad yra ir didesniø dalykø, vertø mûsø. O vëliau tas polinkis á pokðtus scenoje vis dëlto iðliko..."
Taigi pirmasis koncertas ið neobliuotø lentø gitara - tai 1983-ieji, o jau 1984-ieji - tai pirmoji vieta Vilniaus mokyklø ir vaikø klubø ansambliø apþiûroje. 1985-aisiais grupæ palieka Darius ir Algis. Ateina Eugenijus Pugaèiukas ir Romas Rainys. Vaikinai baigia mokyklà ir... nebeturi kur koncertuoti. Tuo paèiu metu vasarà Andrius ástoja á "VISI" studijuoti statybos ekonomikos specialybës. Tuomet "VISI" ir priglaudë "FOJE". Ið senosios grupës sudëties liko tik Andrius ir Arnoldas, soline gitara skambino Romas Rainys, bûgnus muðë Eugenijus Pugaèiukas, klaviðiniais be Arnoldo grojo dar ir Darius Burokas (visi ið "VISI", iðskyrus Arnoldà ið VVU ir Dariø ið 44-osios vidurinës mokyklos). Pakilo profesionalumas, buvo atsisakyta bosinës gitaros, o ðiaip tas pats - koncertuodami (daugiausia aukðtosiose ir vidurinëse mokyklose) jie stengësi groti taip, kaip iki jø dar negrojo.

Tai buvo pradþia ... ir, jei Tu seki tolesnius ávykius ar susidomëjai =FOJE= gyvenimu bei muzika, man bus malonu padëti.

DISCOGRAPHY

DISCOGRAPHY

DISCOGRAPHY

DISCOGRAPHY


:paplepekit!
pagrindinis

:foje diskografija, dainu zodziai...

:parasykit


(C)1997.MARTIS&ME